Algemene leverings- en gebruiksvoorwaarden Geelink Constructie B.V., Geelink IJzerwaren
B.V. en Geelink Mechanisatie B.V. (hierna aan te duiden als Geelink) te Haaksbergen.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Geelink en
haar opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken. Eventuele inkoopvoorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.
1.2 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/ bedingen kan de
opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk
schriftelijk door Geelink zijn aanvaard.
1.3 De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd,
wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op opdrachten met een
repeterend karakter en op later met Geelink gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
1.4 Indien op basis van mondelinge afspraken reeds met de uit te voeren werkzaamheden wordt
begonnen voordat e.e.a. schriftelijk vastgelegd is, dan geschiedt zulks onder de bepalingen als in
deze algemene voorwaarden vastgelegd.
1.5 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Geelink, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2 De door Geelink gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij
anders aangegeven. Geelink is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan
door de afnemer schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd.
2.3 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., andere belastingen, rechten of importheffingen die voor de
levering of prestatie mochten worden geheven of ingevoerd, kosten van transport en verzekering,
tenzij uitdrukkelijk het tegendeel in deze algemene voorwaarden of in de opdrachtbevestiging is
opgenomen. De prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s.
2.4 Indien na het doen van een aanbieding, c.q. na het sluiten van een contract, één of meerdere
kostprijsfactoren een verhoging ondergaat, is Geelink gerechtigd de aangeboden, c.q.
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt de verhoging ingevolge
voorzienbare omstandigheden.
2.5 Het in het voorgaande lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van
producten die ten gevolge van een wijziging van de valutakoers duurder zijn geworden.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Geelink de auteursrechten en alle rechten van
industriële eigendom op de gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,
(proef)modellen, programmatuur enz.
3.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Geelink ongeacht of aan
opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen
zonder uitdrukkelijke toestemming van Geelink niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond
worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Geelink een boete verschuldigd
van € 10.000,00 per overtreding. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet
worden gevorderd.
3.3 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek
binnen de door Geelink gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is
opdrachtgever aan Geelink een boete verschuldigd van € 500,00 per dag. Deze boete kan naast
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.4 Geelink behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter
kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 4: Adviezen en materialen
4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Geelink
krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en
berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven
materialen.
4.3 Opdrachtgever bepaalt en is verantwoordelijk voor de omvang en de doelmatigheid van de te
verrichten reparatie(s) en/of andere werkzaamheden. Opdrachtgever beslist over de (technische)
specificaties waarop de reparatie(s) en/of andere werkzaamheden uiteindelijk worden uitgevoerd.
4.4 Opdrachtgever vrijwaart Geelink voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het
gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters,
modellen en dergelijke.
4.5 Opdrachtgever mag de materialen die Geelink wil gebruiken vóórdat deze verwerkt worden
voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Geelink hierdoor schade lijdt, komt deze voor
rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd
5.1 De levertijd wordt door Geelink bij benadering vastgesteld.
5.2 Bij de vaststelling van de levertijd gaat Geelink er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren
onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3 De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle
noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van Geelink, de
overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de
uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4
a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Geelink bekend waren toen hij
de levertijd vaststelde, kan Geelink de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de
opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning
van Geelink kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit
toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de
materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het
meerwerk niet in de planning van Geelink kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden
worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Geelink wordt de levertijd verlengd
met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning
van Geelink kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de
planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane
stagnatietijd.
5.5 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding,
tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang
6.1 Bij koop vindt levering plaats af fabriek, het risico van de zaak gaat alsdan direct over op de
koper/opdrachtgever.
6.2 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en Geelink overeenkomen dat
Geelink voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat
geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
6.3 Ook in geval verkoper de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak
over op het moment dat verkoper de zaken ter beschikking stelt aan koper in het bedrijfspand van
verkoper of op een andere overeengekomen plaats.
6.4 Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de
in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij koper en komen alle
kosten voor zijn rekening tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van verkoper.
Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook
ontstaan.

Artikel 7: Prijswijziging
7.1 Als er zich na de datum waarop de overeenkomst is gesloten prijsverhogingen voordoen en de
nakoming van de overeenkomst is door Geelink nog niet voltooid, dan mag Geelink een stijging in
de prijsbepalende factoren doorberekenen aan opdrachtgever.
7.2 Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling van de
hoofdsom of de laatste termijn.
7.3 Als opdrachtgever een consument is, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en de in lid 1 bedoelde prijsverhoging zich voordoet binnen
drie maanden na de datum waarop de overeenkomst gesloten is, dan heeft opdrachtgever het
recht om de overeenkomst te ontbinden.
7.4 Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en Geelink bereid is deze te
gebruiken, mag Geelink maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in
rekening brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1 Geelink heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door
omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten
zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
8.2 Onder omstandigheden die niet door Geelink te verwachten waren en die buiten zijn
invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of
onderaannemers van Geelink niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer,
aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken
materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3 Geelink is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een
tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan, door
de meest gerede partij, worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is
nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de
ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk
9.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere
beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.
9.2 In beginsel is in de prijs van het werk de navolgende werkzaamheden c.q. kosten niet
begrepen, tenzij de offerte of prijsopgaaf anders vermeldt:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-,
schilder-, tegel-, herstel- of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele
voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
d. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
10.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op
het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de
waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de
overeenkomst.
10.3 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Geelink bij de
eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze
bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van Geelink.

Artikel 11: Uitvoering van het werk en conformiteit
11.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Geelink zijn werkzaamheden ongestoord en op het
overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de
beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
– gas, water en elektriciteit;
– verwarming;
– afsluitbare droge opslagruimte;
– op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11.2 Wanneer er zich omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken om de
werkzaamheden te verrichten op een tijdstip vallende buiten de in lid 1 genoemde normale
werktijden van Geelink, is Geelink gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan
opdrachtgever in rekening te brengen.
11.3 Wanneer er sprake is van een opdracht tot keuring en/of reparatie en deze activiteit moet
plaatsvinden op een locatie van opdrachtgever, is Geelink niet verplicht om zijn komst of die van
zijn personeel aan te kondigen en het precieze tijdstip van aankomst aan opdrachtgever mee te
delen.
11.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat het te keuren en/of te repareren object in gereinigde staat
aan Geelink ter beschikking wordt gesteld, zodanig dat de uit de overeenkomst voortvloeiende
werkzaamheden kunnen worden verricht.
11.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding
of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van Geelink die zich bevinden
op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.
11.6 Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt
en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van Geelink dit toelaat. Daarnaast is
opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor Geelink voortvloeiende schade.
11.7 Ten aanzien van afmetingen, gewichten, maten, samenstelling, kleuren en eigenschappen
van alle producten behoudt Geelink zich bij de met de vervaardiging belaste fabrieken
gebruikelijke toleranties voor.
11.8 Voorzover Geelink bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van gegevens door of
namens de afnemer, hoe dan ook aan Geelink verstrekt, staat deze jegens Geelink in voor de
juistheid en volledigheid van de gegevens.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het
werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. Geelink schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en
opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of
het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende
onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname
van het werk niet in de weg staan.
12.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen
schriftelijk kenbaar te maken aan Geelink.
12.3 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij Geelink in de gelegenheid stellen het werk
opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 Geelink is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en
uitsluitend gevolg is van een aan Geelink toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt
echter alleen in aanmerking die schade waartegen Geelink verzekerd is, dan wel redelijkerwijs
verzekerd had behoren te zijn.
13.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of
tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt
gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
13.3 Opdrachtgever vrijwaart Geelink voor alle aanspraken van derden wegens
productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan
een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Geelink geleverde producten en/of
materialen.
13.4 De aansprakelijkheid van Geelink is te allen tijde beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van
de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 14: Garantie
14.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen staat Geelink voor een periode van zes maanden
na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, behalve als de
prestatie bestaat uit het keuren en/of repareren van een object van opdrachtgever, dan zal geen
garantie worden gegeven.
14.2 Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van
levering.
14.3 Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat Geelink voor de in
lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte
materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de
gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal Geelink deze herstellen of vervangen. De delen die bij
Geelink hersteld of door Geelink vervangen worden, moeten franco aan Geelink worden
toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en
verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.4 Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat Geelink gedurende
de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de
levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan Geelink worden teruggezonden.
Daarna zal Geelink de keuze maken of hij:
– de zaak herstelt;
– de zaak vervangt;
– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.5 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een
geleverde zaak dan staat Geelink voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van
de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is
uitgevoerd, zal Geelink dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor
rekening van opdrachtgever.
14.6 Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en Geelink dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te
nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond
van dit artikel.
14.7 Opdrachtgever moet Geelink in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te
herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.8 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen
ten opzichte van Geelink heeft voldaan.
14.9 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– ondeskundig en/of oneigenlijk gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.

Artikel 15: Reclame
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14
dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij
Geelink heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter
beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van
opdrachtgever opgeslagen. Geelink mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90
BW.

Artikel 17: Betaling
17.1 Betaling dient te geschieden aan het adres van Geelink, danwel op een door Geelink
aangewezen bankrekening.
17.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. als termijnbetaling is overeengekomen:
– 50% van de totale prijs bij opdracht;
– 50% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen 14 dagen na factuurdatum.
17.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van
Geelink een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als
opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim.
Geelink heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op
opdrachtgever te verhalen.
17.4 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op Geelink te verrekenen is uitgesloten,
tenzij er sprake is van faillissement van Geelink.
17.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt of een beroep doet op
de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP);
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
17.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is
opdrachtgever de wettelijke handelsvertragingsrente aan Geelink verschuldigd vanaf de
vervaldatum van de factuur, danwel de datum van oplevering. Bij de renteberekening wordt een
gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
17.7 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is
opdrachtgever aan Geelink alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van
€ 250,00. De kosten worden alsvolgt berekend: over de eerste € 3.000,= 15% en over het meerdere
10%. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande
berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
17.8 Als Geelink in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die
hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1 Na levering blijft Geelink eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze
overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet
betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten,
zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten
zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.3 Nadat Geelink zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken
terughalen. Opdrachtgever staat Geelink toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
18.4 Als Geelink geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken
zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan
Geelink te verpanden.

Artikel 19: Ontbinding
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming
van Geelink en Geelink hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden
ontbonden. Geelink heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden
verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en forumkeuze
20.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2 Uitsluitend de burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van Geelink is bevoegd kennis te
nemen van enig geschillen tussen Geelink en de opdrachtgever, tenzij dit in strijd is met het
dwingend recht. Geelink mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke
bevoegdheidsregels hanteren.
20.4 Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.